کارکنان
 رئیس اداره حفاظت فیزیکی
عیسی عباسی
شماره تماس: 84064192
شماره داخلی: 192
 
مسئول دفتر- کارشناس مسئول هماهنگی
شماره تماس: 88881016
شماره نمابر: 84064180
 شماره داخلی: 104
 
کارشناس حفاظت پرسنلی
سعید عابدپور چابکی
شماره تماس  : 84064102   
شماره داخلی: 102

کارشناس حفاظت اسناد
سید داود حسینی
شماره تماس: 84064103
شماره داخلی: 103   

کارشناس حفاظت  IT
 
شماره تماس: 84064109
 داخلی: 109 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/13
تعداد بازدید:
465
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.